deskundig advies
vastgoed aanbod
uw betrouwbare partner

Bel me terug

Heeft u interesse in onze diensten? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Algemene voorwaarden

Standaard is de DNR 2011, met herziening juli 2013, van toepassing op al onze werkzaamheden.

20170208_DNR2011-juli2013-NED_algemeen

In aanvulling van de DNR 2011, maar niet in plaats van, zijn de onderstaande Algemene voorwaarde van toepassing:

artikel 1 – Algemeen

1 De algememe voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Elementair Vastgoed BV (hierna: “EV”), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van EV, voor de uitvoering waarvan door EV derden dienen te worden betrokken.
3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen en naar redelijkheid en billijkheid.

artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht tijdig is verstrekt. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2 EV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

artikel 3 – Wijzigingen en contractduur

1 De overeenkomst tussen EV en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever EV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3 EV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4 EV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan EV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld (niet-limitatief bedoeld) voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

artikel 4 – Aansprakelijkheid

1 Indien EV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2 EV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3 EV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4 Indien EV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EV beperkt tot maximaal het overeengekomen honorarium, althans tot dat gedeelte van het honorarium waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van EV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van EV in voorkomend geval.

artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1 EV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst EV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van EV kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities wordt nagekomen.
2 Voorts is EV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van EV kan worden gevergd.
3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EV de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven aanspraken uit de wet en overeenkomst behouden.
4 Indien EV tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van artikel 5.1 en 5.2, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft EV recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.
6 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het EV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van EV op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft EV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe (gemiddelde maandelijkse) declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

artikel 6 – Intellectuele eigendom

1 EV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2 De opdrachtgever zal zonder toestemming van EV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van EV.

artikel 7 – Betaling en incassokosten

1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EV is aangegeven.
2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3 EV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. EV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan EV verschuldigde. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel (tijdens het opstellen van deze algemene voorwaarden) zijnde de berekeningsmethode volgens het rapport BGK-Integraal 2013. Indien EV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn eveneens door de opdrachtgever verschuldigd. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 8 – Overmacht

1 EV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien EV daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere, zonder uitputtend te zijn, verstaan: computerstoring, uitsluiting, brand en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij EV, hetzij bij door haar ingeschakelde derden, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
3 EV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EV haar verbintenis had moeten nakomen.
4 EV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5 Voor zoveel EV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 9 – Vrijwaring

1 De opdrachtgever vrijwaart EV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EV toerekenbaar is. Indien EV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden EV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

artikel 10 – Wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door EV. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan schriftelijk of langs elektronische weg aan de opdrachtgever worden toegezonden. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst met EV daaraan voorafgaand heeft beëindigd. Na het moment van inwerkingtreding zijn de gewijzigde voorwaarden ook van toepassing op de periode voorafgaand aan de wijziging.
artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3 Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen in eerste instantie uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.